Addysg Gymraeg

 • Taith Ysgolion Mari Lwyd 2016
 • Rhestr o Ysgolion Cynradd / Uwchradd Cymraeg

  Rhestr o Ysgolion Cynradd / Uwchradd Cymraeg
  YGG Pontardawe
  Alltycham Drive, Pontardawe, SA8 4JX
  Headteacher: Mr Ceri Emmanuel (Head)
  Tel: 01792 862136 Fax: 01792 862136
  Email: yggpontardawe@npted.org
  Website: http://www.yggpontardawe.ik.org
  YG Y Wern
  Clare Road, Ystalyfera, SA9 2AJ
  Headteacher: Mr Kevin Davies (Acting Head)
  Tel: 01639 842242 Fax: 01639 849108
  Email: ygywern@npted.org
  YGG Blaendulais
  Seven Sisters, SA10 9AA
  Headteacher: Mrs Kate Windsor Brown (Acting Head)
  Tel: 01639 700342 Fax: 01639 700342
  Email: yggblaendulais@npted.org
  Website: http://www.yggblaend.baglanit.org.uk/
  YGG Castell-nedd
  Woodland Road, SA11 3AL
  Headteacher: Mr Tudur Jones (Head)
  Tel: 01639 637701 Fax: 01639 639772
  Email: yggcastellnedd@npted.org
  Website: http://www.yggcn.co.uk/YGG Cwm Nedd
  New Street, Glynneath, SA11 5AA
  Headteacher: Mr Rhodri Sion (Head)
  Tel: 01639 720530 Fax: 01639 729175
  Email: yggcwmnedd@npted.org
  Website: http://gymraegcwmnedd.createprimary.net/

  YGG Gwaun-Cae-Gurwen
  New Road, Gwaun Cae Gurwen, SA18 1UN
  Headteacher: Mr Keri Morgan (Head)
  Tel: 01269 822238 Fax: 01269 824956
  Email: ygggwauncaegurwen@npted.org
  Website: http://www.gwauncaegurwen.baglanit.org.uk

  YGG Rhosafan
  Marine Drive, SA12 7NN
  Headteacher: Mrs Julia Griffiths (Head)
  Tel: 01639 896338 Fax: 01639 882932
  Email: yggrhosafan@npted.org
  Website: http://www.rhosafan.baglanit.org.uk/

  YGG Tyle”r Ynn
  Llansawel Crescent, SA11 2UN
  Headteacher: Mrs Sian Hart (Head)
  Tel: 01639 812229
  Email: yggtylerynn@npted.org
  Website: http://www.tylerynn.ik.org/

  YGGD Cwmgors
  Heol Y Gors, Cwmgors, SA18 1RF
  Headteacher: Mr Martyn Evans (Head)
  Tel: 01269 822306 Fax: 01269 822306
  Email: yggdcwmgors@npted.org

  YGGD Cwmllynfell
  Heol Y Bryn, Cwmllynfell, SA9 2FJ
  Headteacher: Mrs Lynne Brier (Head)
  Tel: 01639 830630
  Email: yggdcwmllynfell@npted.org

  YGGD Trebannws
  Swansea Road, Trebanos, Pontardawe, SA8 4BL
  Headteacher: Mrs Miriam Powles (Head)
  Tel: 01792 864004 Fax: 01792 830930
  Email: yggdtrebannws@npted.org
  Website: http://www.trebannws.ik.org/

  Ysgol Gyfun Ystalyfera
  Glan-yr-Afon, Ystalyfera, SA9 2JJ
  Headteacher: Mr Mathew Evans (Head)
  Tel: 01639 842129 Fax: 01639 845681
  Email: ygystalyfera@npted.org
  Website: http://www.ysgolgyfunystalyfera.co.uk

 • Cymraeg yn y Cartef

  Cymraeg yn y Cartef
  Mae penderfynu magu eich plant yn ddwyieithog yn benderfyniad pwysig. Penderfyniad sydd yn mynd i gael dylanwad ar fywyd eich plant ac arnoch chithau fel rhieni.
  Mae llawer o fanteision o fod yn siarad dwy iaith. Bydd eich plant yn gallu mwynhau dau ddiwylliant. Byddant hefyd yn gallu pontio rhwng cenedlaethau drwy siarad yr un iaith â mam-gu a thad-cu, nain a thaid, a’r teulu estynedig. Hefyd, mae manteision economaidd. Yng Nghymru heddiw, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sy’n gallu siarad a gweithio’n y ddwy iaith.
  Os ydych chi a’ch partner yn siarad Cymraeg, mae’n fwy na thebyg y byddwch chi’n siarad Cymraeg â’ch gilydd fel teulu. Bydd eich plentyn felly’n tyfu i fod yn gwbl ddwyieithog.
  Os nad yw eich partner yn siarad Cymraeg, mae’n siwr y byddwch chi wedi gofyn y cwestiwn cyn i’ch plentyn gael ei eni: �A ydyn ni eisiau i’n plentyn ni siarad Cymraeg?” Mae hwn yn gwestiwn hynod o bwysig i chi ei ofyn i chi’ch hunan ac i’ch partner. Mae’n bwysig eich bod chi�n trafod hyn ac yn ystyried barn y naill a�r llall ohonoch. Os ydych chi�n dymuno magu�ch plant yn ddwyieithog mae�n bwysig bod y ddau ohonoch yn gweld a deall manteision gwneud hyn. Mae llawer o wybodaeth i’ch cynorthwyo ar ochr dde y sgrin.
  Os mai dim ond un ohonoch chi sy�n gallu siarad Cymraeg, mae�n bosibl yr hoffech chi gael rhywfaint o gyngor a chymorth ynglŷn â sut mae magu eich plentyn trwy gyfrwng dwy iaith.
  Mae gennym lawer o brofiad ac arbenigedd yng Nghymru o fagu plant yn ddwyieithog. Rydyn ni ar y blaen i�r rhan fwyaf o wledydd mewn llawer o ffyrdd, o ran deall y broses. Felly, gadewch i ni rannu y profiad hwn â’n gilydd.
  Cynllun Twf
  Ydych chi�n rhiant ac yn chwilio am gyngor a gwybodaeth ar fagu plant yn ddwyieithog? Yn aelod o deulu lle mae un rhiant yn siarad Cymraeg a’r llall ddim, ac yn poeni am fagu’ch plentyn i siarad mwy nag un iaith? Efallai eich bod chi’n disgwyl plentyn ar hyn o bryd ac eisiau gwybod am fanteision magu�r plentyn hwnnw’n ddwyieithog, neu yn hytrach yn magu plant dwyieithog yn barod ac yn dymuno cael fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau lleol. Beth bynnag yw�ch cwestiwn mae gan brosiect y Bwrdd, Twf (gweler ddolen ar ochr dde’r sgrin), wefan gynhwysfawr sy’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.Addysg Cyn Ysgol
  Yng Nghymru, mae addysg rhan amser statudol ar gael i bob plentyn o’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 3 oed. Mae addysg statudol lawn amser yn dechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 4.
  Prif ddarparwyr addysg cyn ysgol cyfrwng Cymraeg yw Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM).
  Mae MYM yn rhedeg amrywiaeth o ddarpariaethau ym mhob rhan o Gymru. Does dim rhaid eich bod chi na’ch plentyn yn medru siarad Cymraeg er mwyn gallu manteisio ar y ddarpariaeth.
  Cylch Meithrin

  Mae Cylchoedd Meithrin yn darparu ar gyfer plant o 2 flwydd oed hyd at oedran ysgol.

  Gall plant fynd i’r Cylch Meithrin, os ydynt yn siarad Cymraeg ai peidio. Maent yn cynnig cyfleoedd i blant chwarae, dysgu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.

  Yn yr oed yma mae iaith lafar plant yn datblygu’n gyflym iawn. Bydd rhoi cyfle iddynt wneud ffrindiau, a mwynhau chwarae yn eu cwmni drwy gyfrwng y Gymraeg yn gosod seiliau cryf i adeiladu arnynt.

  Mae tua 550 o gylchoedd meithrin ledled Cymru, gyda dros 10,000 o blant yn eu mynychu. (Ffigyrau MYM)
  Cylchoedd Ti a Fi
  Mae Cylchoedd Ti a Fi yn darparu ar gyfer plant o enedigaeth hyd at oedran ysgol.
  Maent yn cynnig cyfleoedd i rieni a gwarchodwyr fwynhau chwarae gyda’u plant mewn awyrgylch anffurfiol drwy gyfrwng y Gymraeg, wrth gymdeithasu gyda rhieni eraill. Does dim rhaid eich bod chi na’ch plentyn yn medru siarad Cymraeg i ymuno âr Cylch Ti a Fi lleol. Bydd croeso i chi ymuno yn y gweithgareddau, ac efallai i chi ddysgu ychydig o Gymraeg eich hunan ar y ffordd.

  Mae rhai Cylchoedd Ti a Fi yn rhedeg cyrsiau ‘Cymraeg i’r Teulu’ sy’n cyflwyno storiau, caneuon a hwiangerddi Cymraeg a rhai brawddegau syml iiw defnyddio yn y cartref.

  Am fanylion pellach am Mudiad Ysgolion Meithrin neu i ddarganfod eich Cylch Ti a Fi neu Gylch Meithrin lleol, ewch i’w gwefan:- www.mym.co.uk (Chwilio am Gylch).

  Cymraeg yn y Cartef