Gwefan i Fusnesau

Gwefan newydd sy’n rhoi cymorth a chyngor i sefydliadau sydd am wneud defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

20150331hybu

Mae’r wefan hon yn llawn gwybodaeth am fanteision y Gymraeg, enghreifftiau o arfer da a phrofiadau busnesau ac elusennau o ddefnyddio’r Gymraeg.

Ceir hefyd cymorth ymarferol ar ffurf canllawiau amrywiol ar sut i fynd ati i ddefnyddio’r Gymraeg a thystiolaeth ac ymchwil i ddangos gwerth y Gymraeg. Gellir hefyd ddod o hyd i ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddiant defnyddiol ar galendr y wefan.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun hybu, cliciwch ar y ddolen ganlynol neu, os ydych am siarad â swyddog yn eich ardal, cysylltwch â Chomisiynydd y Gymraeg.

Rhestr o Ysgolion Cynradd / Uwchradd Cymraeg

Rhestr o Ysgolion Cynradd / Uwchradd Cymraeg
YGG Pontardawe
Alltycham Drive, Pontardawe, SA8 4JX
Headteacher: Mr Ceri Emmanuel (Head)
Tel: 01792 862136 Fax: 01792 862136
Email: yggpontardawe@npted.org
Website: http://www.yggpontardawe.ik.org
YG Y Wern
Clare Road, Ystalyfera, SA9 2AJ
Headteacher: Mr Kevin Davies (Acting Head)
Tel: 01639 842242 Fax: 01639 849108
Email: ygywern@npted.org
YGG Blaendulais
Seven Sisters, SA10 9AA
Headteacher: Mrs Kate Windsor Brown (Acting Head)
Tel: 01639 700342 Fax: 01639 700342
Email: yggblaendulais@npted.org
Website: http://www.yggblaend.baglanit.org.uk/
YGG Castell-nedd
Woodland Road, SA11 3AL
Headteacher: Mr Tudur Jones (Head)
Tel: 01639 637701 Fax: 01639 639772
Email: yggcastellnedd@npted.org
Website: http://www.yggcn.co.uk/YGG Cwm Nedd
New Street, Glynneath, SA11 5AA
Headteacher: Mr Rhodri Sion (Head)
Tel: 01639 720530 Fax: 01639 729175
Email: yggcwmnedd@npted.org
Website: http://gymraegcwmnedd.createprimary.net/

YGG Gwaun-Cae-Gurwen
New Road, Gwaun Cae Gurwen, SA18 1UN
Headteacher: Mr Keri Morgan (Head)
Tel: 01269 822238 Fax: 01269 824956
Email: ygggwauncaegurwen@npted.org
Website: http://www.gwauncaegurwen.baglanit.org.uk

YGG Rhosafan
Marine Drive, SA12 7NN
Headteacher: Mrs Julia Griffiths (Head)
Tel: 01639 896338 Fax: 01639 882932
Email: yggrhosafan@npted.org
Website: http://www.rhosafan.baglanit.org.uk/

YGG Tyle”r Ynn
Llansawel Crescent, SA11 2UN
Headteacher: Mrs Sian Hart (Head)
Tel: 01639 812229
Email: yggtylerynn@npted.org
Website: http://www.tylerynn.ik.org/

YGGD Cwmgors
Heol Y Gors, Cwmgors, SA18 1RF
Headteacher: Mr Martyn Evans (Head)
Tel: 01269 822306 Fax: 01269 822306
Email: yggdcwmgors@npted.org

YGGD Cwmllynfell
Heol Y Bryn, Cwmllynfell, SA9 2FJ
Headteacher: Mrs Lynne Brier (Head)
Tel: 01639 830630
Email: yggdcwmllynfell@npted.org

YGGD Trebannws
Swansea Road, Trebanos, Pontardawe, SA8 4BL
Headteacher: Mrs Miriam Powles (Head)
Tel: 01792 864004 Fax: 01792 830930
Email: yggdtrebannws@npted.org
Website: http://www.trebannws.ik.org/

Ysgol Gyfun Ystalyfera
Glan-yr-Afon, Ystalyfera, SA9 2JJ
Headteacher: Mr Mathew Evans (Head)
Tel: 01639 842129 Fax: 01639 845681
Email: ygystalyfera@npted.org
Website: http://www.ysgolgyfunystalyfera.co.uk

Swyddfa Newydd i’r Fenter

swyddfa2015DSC02751031528

Ar ôl treulio 12 mlynedd yng Nghanolfan y Groes Pontardawe, mae’r Fenter Iaith wedi symud i swyddfa newydd, ar ddydd Llun, 16 Mawrth 15 i adeilad Prosiect Ponty, tu ôl i faes parcio Tafarn y Dillwyn, sgwâr Pontardawe.
Mae hyn yn ddatblygiad pwysig i’r Fenter Iaith ac yn gyfle gwych i gynnig mwy o wasanaethau Cymraeg i drigolion yr ardal a’r sir.
Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i Ymddiriedolwyr Prosiect Ponty yn ogystal â Chyngor Tref Pontardawe am eu cefnogaeth.
Croeso cynnes i chi alw mewn am baned a sgwrs unrhyw bryd.

swyddfa2015PP05031528

Trip i Laserzone!

Lazerzone031521
Ar nos Fercher y 4ydd o Chwefror fe wnaeth Hari Powell o Fenter Iaith Castell-nedd Port Talbot, ar y cyd gyda Sarah Gwilym o BartnerIAITH Aman Tawe, trefnu taith i ddisgyblion blynyddoedd 7 – 9 Ysgol Gyfun Ystalyfera i Laserzone, Abertawe. Roedd pawb wedi mwynhau’r daith. Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am ymddwyn mor aeddfed. Edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol

Cwis Cwmnedd

Glynnedd_mawrth_2015031512
Cynhaliwyd cwis yng Nghlwb Rygbi Glyn-nedd ar Nos Iau, 5ed o Fawrth, ar y cyd gyda Phwyllgor Ardal Port Talbot a YGG Cwmnedd. Roedd y cwis yn gystadleuol iawn gyda Cewri’r Côr yn fuddugol ar ddiwedd y noson. Hoffai’r Fenter ddiolch i YGG Cwmnedd am ei gefnogaeth, a’r holl bobl a oedd wedi mynychu’r digwyddiad, a chodi arian ar gyfer yr Ysgol Gymraeg lleol. Edrychwn ymlaen at yr un nesaf.

Cystadleuaeth Ffenest Siop Gŵyl Dewi – Tref Pontardawe

2015ffenestsiop_3031541

Trefnodd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot mewn partneriaeth â Chyngor Tref Pontardawe â’r Siambr Fasnach cystadleuaeth ffenest siop i gyd-fynd gyda Gŵyl Ddewi. Braf nodi bod nifer o’r siopau wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth cafodd ei feirniadu gan Faer Pontardawe, Peter Davies.

Yn dilyn tipyn o bendroni, penderfynwyd rhannu’r wobr gyntaf rhwng “Blissful Bake a Nifty & Co., ac fe gyflwynwyd siec o £100 i staff y ddwy siop gan y Maer.

Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i’r Maer a Chyngor Tref Pontardawe, Siambr Fasnach Pontardawe ac yn enwedig y busnesau dyma’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Edrychwn ymlaen yn eiddgar at gystadleuaeth 2016!

Cyfweliadau Ffug Ysgol Gyfun Ystalyfera

Ar y 27ain a’r 28ain o fis Ionawr 2015, cynhaliwyd cyfweliadau ffug yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Gofynnodd yr ysgol i Swyddog Datblygu’r Fenter Hari Powell, a Swyddog Datblygu Partneriaith Aman Tawe Sarah Gwilym, i fynychu’r digwyddiad er mwyn cyfweld â’r disgyblion. Roedd hi’n bleser i siarad â phawb – cafodd dros 50 o ddisgyblion blwyddyn 11 a’r chweched dosbarth eu cyfweld ar gyfer swyddi ffug trwy’r Gymraeg dros y ddau ddydd. Derbyniodd bob unigolyn adborth ar eu perfformiad yn ogystal â derbyn cymorth ar sut i lunio CV. Llongyfarchiadau i bawb oedd wedi cymryd rhan – roedd safon y cyfweliadau yn uchel iawn!

Ffair Gŵyl Ddewi

Ffair Gŵyl Ddewi
Ar ddydd Gwener 27ain o Chwefror cynhaliwyd Ffair Gŵyl Ddewi yng Nghanolfan y Mynydd Du, Brynaman. Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn gyda stondinau gan Siop Cyfoes, Siop Gwdi Hw, Caws Sir Gâr a llawer mwy. Roedd gan PartnerIaith Aman Tawe stondin yn y digwyddiad lle’r oedd y plant wedi gwneud crefftau. Cawsom lot o hwyl yn y ffair gydag ymweliad arbennig gan Sam Tân. Roedd y plant i gyd wedi cwrdd â Sam Tân. Trefnwyd y ffair gan BartnerIaith Aman Tawe ar y cyd gyda Chanolfan y Mynydd Du. Hoffwn ddiolch i’r Ganolfan am ei help a’i chefnogaeth. Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol.

Cystadleuaeth Creu Carden Santes Dwynwen!

Santes_Dwynwen031559

Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth dros y blynyddoedd diwethaf, penderfynwyd trefnu Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Santes Dwynwen eleni eto i ysgolion y sir. Bu 5 ysgol gynradd. ‘Roedd safon y gystadleuaeth yn anhygoel, ac yn amlwg bod pawb wedi gweithio’n galed iawn i gynhyrchu cardiau digon da. Anodd iawn felly oedd y dasg o ddewis enillydd o bob ysgol ond yn y diwedd, roedd 5 carden fuddugol wedi cael ei ddewis, ac wedi ennill DVD o’u dewis yn ogystal â thystysgrif:

Llongyfarchiadau mawr iawn i’r enillwyr, ac i’r cannoedd dyma’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth.