Cymraeg yn y Cartef

Cymraeg yn y Cartef
Mae penderfynu magu eich plant yn ddwyieithog yn benderfyniad pwysig. Penderfyniad sydd yn mynd i gael dylanwad ar fywyd eich plant ac arnoch chithau fel rhieni.
Mae llawer o fanteision o fod yn siarad dwy iaith. Bydd eich plant yn gallu mwynhau dau ddiwylliant. Byddant hefyd yn gallu pontio rhwng cenedlaethau drwy siarad yr un iaith â mam-gu a thad-cu, nain a thaid, a’r teulu estynedig. Hefyd, mae manteision economaidd. Yng Nghymru heddiw, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sy’n gallu siarad a gweithio’n y ddwy iaith.
Os ydych chi a’ch partner yn siarad Cymraeg, mae’n fwy na thebyg y byddwch chi’n siarad Cymraeg â’ch gilydd fel teulu. Bydd eich plentyn felly’n tyfu i fod yn gwbl ddwyieithog.
Os nad yw eich partner yn siarad Cymraeg, mae’n siwr y byddwch chi wedi gofyn y cwestiwn cyn i’ch plentyn gael ei eni: �A ydyn ni eisiau i’n plentyn ni siarad Cymraeg?” Mae hwn yn gwestiwn hynod o bwysig i chi ei ofyn i chi’ch hunan ac i’ch partner. Mae’n bwysig eich bod chi�n trafod hyn ac yn ystyried barn y naill a�r llall ohonoch. Os ydych chi�n dymuno magu�ch plant yn ddwyieithog mae�n bwysig bod y ddau ohonoch yn gweld a deall manteision gwneud hyn. Mae llawer o wybodaeth i’ch cynorthwyo ar ochr dde y sgrin.
Os mai dim ond un ohonoch chi sy�n gallu siarad Cymraeg, mae�n bosibl yr hoffech chi gael rhywfaint o gyngor a chymorth ynglŷn â sut mae magu eich plentyn trwy gyfrwng dwy iaith.
Mae gennym lawer o brofiad ac arbenigedd yng Nghymru o fagu plant yn ddwyieithog. Rydyn ni ar y blaen i�r rhan fwyaf o wledydd mewn llawer o ffyrdd, o ran deall y broses. Felly, gadewch i ni rannu y profiad hwn â’n gilydd.
Cynllun Twf
Ydych chi�n rhiant ac yn chwilio am gyngor a gwybodaeth ar fagu plant yn ddwyieithog? Yn aelod o deulu lle mae un rhiant yn siarad Cymraeg a’r llall ddim, ac yn poeni am fagu’ch plentyn i siarad mwy nag un iaith? Efallai eich bod chi’n disgwyl plentyn ar hyn o bryd ac eisiau gwybod am fanteision magu�r plentyn hwnnw’n ddwyieithog, neu yn hytrach yn magu plant dwyieithog yn barod ac yn dymuno cael fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau lleol. Beth bynnag yw�ch cwestiwn mae gan brosiect y Bwrdd, Twf (gweler ddolen ar ochr dde’r sgrin), wefan gynhwysfawr sy’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.Addysg Cyn Ysgol
Yng Nghymru, mae addysg rhan amser statudol ar gael i bob plentyn o’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 3 oed. Mae addysg statudol lawn amser yn dechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 4.
Prif ddarparwyr addysg cyn ysgol cyfrwng Cymraeg yw Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM).
Mae MYM yn rhedeg amrywiaeth o ddarpariaethau ym mhob rhan o Gymru. Does dim rhaid eich bod chi na’ch plentyn yn medru siarad Cymraeg er mwyn gallu manteisio ar y ddarpariaeth.
Cylch Meithrin

Mae Cylchoedd Meithrin yn darparu ar gyfer plant o 2 flwydd oed hyd at oedran ysgol.

Gall plant fynd i’r Cylch Meithrin, os ydynt yn siarad Cymraeg ai peidio. Maent yn cynnig cyfleoedd i blant chwarae, dysgu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn yr oed yma mae iaith lafar plant yn datblygu’n gyflym iawn. Bydd rhoi cyfle iddynt wneud ffrindiau, a mwynhau chwarae yn eu cwmni drwy gyfrwng y Gymraeg yn gosod seiliau cryf i adeiladu arnynt.

Mae tua 550 o gylchoedd meithrin ledled Cymru, gyda dros 10,000 o blant yn eu mynychu. (Ffigyrau MYM)
Cylchoedd Ti a Fi
Mae Cylchoedd Ti a Fi yn darparu ar gyfer plant o enedigaeth hyd at oedran ysgol.
Maent yn cynnig cyfleoedd i rieni a gwarchodwyr fwynhau chwarae gyda’u plant mewn awyrgylch anffurfiol drwy gyfrwng y Gymraeg, wrth gymdeithasu gyda rhieni eraill. Does dim rhaid eich bod chi na’ch plentyn yn medru siarad Cymraeg i ymuno âr Cylch Ti a Fi lleol. Bydd croeso i chi ymuno yn y gweithgareddau, ac efallai i chi ddysgu ychydig o Gymraeg eich hunan ar y ffordd.

Mae rhai Cylchoedd Ti a Fi yn rhedeg cyrsiau ‘Cymraeg i’r Teulu’ sy’n cyflwyno storiau, caneuon a hwiangerddi Cymraeg a rhai brawddegau syml iiw defnyddio yn y cartref.

Am fanylion pellach am Mudiad Ysgolion Meithrin neu i ddarganfod eich Cylch Ti a Fi neu Gylch Meithrin lleol, ewch i’w gwefan:- www.mym.co.uk (Chwilio am Gylch).

Cymraeg yn y Cartef