Partneriaith

facebookPartnerIaithb

 • Taith Ysgolion Mari Lwyd 2016
 • Croeso i Brif Swyddog newydd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

  owain glenister

  Yn dilyn ymddeoliad diweddar Alun pugh, mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot wedi croesawu Prif Swyddog newydd Owain Glenister a dechreuodd ar ei waith ar ddechrau mis Medi.

  Mae Owain Glenister wedi gweithio’n ddyfal dros y Gymraeg dros nifer o flynyddoedd.  Dechreuodd ar ei yrfa gyda Menter Bro Dinefwr yn 2003 ac yn ystod y cyfnod hwn sicrhaodd gyfleoedd niferus i bobl defnyddio’r Gymraeg yn yr ardal.

  Mae Owain yn gweld bod gan gerddoriaeth le pwysig i’w chwarae wrth hyrwyddo’r Gymraeg ac mae’n awyddus i feithrin talent gerddorol unigolion yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Yn ôl Owain, fe fydd llwyddiant Gigs y Gwach a gynhelir ym Mhontardawe, yn ddefnyddiol iawn i’r perwyl hwn.

  Targed uchelgeisiol Owain yw i ‘gael y Gymraeg ym mhobman!’ Nid oes rhyfedd felly ei fod yn awyddus i ehangu’r niferoedd sy’n gweithio i’r Fenter Iaith. Ei obaith yw y bydd mwy o swyddogion ar lawr gwlad yn y dyfodol er mwyn sicrhau parhad i waith da ei rhagflaenydd.
  Mae Owain yn awyddus i weithio yng nghalon y gymuned ac i ddod i adnabod yr ardal a sefyllfa’r Gymraeg yno yn well. Yn ei eiriau ef, ‘Fi ddim yn moyn cuddio tu ôl i ddesg, fi’n casáu desgiau!’
  Pob lwc iddo yn ei swydd newydd ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn y dyfodol agos.

 • Cylch Canu

  Cylch Canu Flier newydd

  Cawsom fore hyfryd gyda ‘Cylch Canu’.  Roedd e’n hyfryd gweld pawb nôl ar ôl gwyliau’r haf.  Dechreuwn ni’r sesiwn trwy ganu caneuon Cymraeg cyn inni gael toriad am ddishgled ac amser chwarae i’r plant.  I orffen y sesiwn, roeddem wedi canu eto er mwyn dweud hwyl fawr.  Cynhelir Cylch Canu bob bore dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol yn Neuadd Ysgol y Cribarth, rhwng 8:50 – 10:15 y.b ac mae’n £1 y sesiwn.

 • Noson Rasys Cwmllynfell

  Diwrnod i'r Teulu Cwmllynfell 2Ar ôl Diwrnod i’r Teulu llwyddiannus yn ystod y dydd, cynhaliwyd Noson Rasys ar nos Sadwrn 29ain o Awst yn Neuadd Cwmllynfell.  Roedd y noson yn llwyddiannus iawn, ac roedd pawb wedi mwynhau.  Cawsom lot o hwyl.  Hoffwn ddiolch i bob un o’n noddwyr ac i Bwyllgor Neuadd Cwmllynfell am eu cefnogaeth a’u help ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol.

  Noson Rasys 1

 • Diwrnod i’r Teulu Cwmllynfell

  Diwrnod i'r Teulu Cwmllynfell 1

  Ar ddydd Sadwrn 29ain o Awst cynhaliwyd Diwrnod i’r Teulu yn Neuadd Cwmllynfell. Ar ôl cael wythnos diflas gyda’r tywydd, roedd hi’n hyfryd. Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn, cawsom lot o hwyl yn y diwrnod i’r teulu, roedd pwyllgor y Neuadd wedi trefnu barbeciw, roedd yna gastell neidio, cystadleuaeth gwisg ffansi, paentio wynebau ac wrth gwrs ymweliad arbennig gan Sam Tân. Trefnwyd y diwrnod gan BartnerIaith Aman Tawe ar y cyd gyda Phwyllgor Neuadd Cwmllynfell. Hoffwn ddiolch i Bwyllgor Neuadd Cwmllynfell am eu help a’u cefnogaeth. Diolch i bawb a fynychoedd ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol.

  Noson Rasys 2

 • Taith Cynllun Chwarae Cwmllynfell

  pembrey 1

  Cynhaliwyd taith i Barc Gwledig Pembrey ar ddydd Mercher 26ain o Awst gyda phlant Cynllun Chwarae Cwmllynfell.  Roedd y taith ar cyd gyda Neuadd Cwmllynfell.  Mynychodd tua 25 o blant, ac roedd pawb wedi cael amser ffantastig yn chwarae criced ar y traeth, a chawsant gyfle i chwarae ‘crazy golf’ yn y prynhawn.  Hoffwn ddiolch i’r plant am ddod, ac am eu hymddygiad rhagorol.  Edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol.

  pembrey 2

 • Diwrnod i’r Teulu Cylch Canu

  diwrnod i'r teulu cylch canu 1

  Ar ddydd Mercher 19eg o Awst cynhaliwyd Diwrnod i’r Teulu Cylch Canu yn Neuadd Ysgol y Cribarth, Abercraf.  Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn, roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod. Roedd gan PartnerIaith Aman Tawe stondin yn y digwyddiad lle’r oedd y plant wedi gwneud crefftau. Cawsom lot o hwyl gydag ymweliad arbennig gan ‘Peppa Pinc’. Roedd y plant i gyd wedi cwrdd â Peppa Pinc. Hoffwn ddiolch i’r Ysgol ac aelodau Cylch Canu am eu help a’u cefnogaeth. Diolch i bawb a fynychodd y digwyddiad ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol.

  Diwrnod i'r teulu cylch canu 2

   

 • Sesiwn Haf Cylch Canu

  sesiwn haf cylch canu

  Ar fore dydd Mercher 12fed Awst, cynhaliwyd Sesiwn Haf Cylch Canu yn Neuadd Ysgol y Cribarth, Abercraf. Yr oeddem wedi dechrau’r sesiwn trwy ganu caneuon Cymraeg a darllen stori Cymraeg. Wedyn cafodd y plant amser iddynt wneud crefft a chwarae tu fas. Roedd y sesiwn yn llwyddiannus iawn, llawn hwyl a sbri a chanu. Edrychwn ymlaen at y Diwrnod I’r Teulu wythnos nesaf!